Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол ба хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төслийн хүрээнд Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар мэргэжилтэн ажилд шалгаруулж авна