МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ПЛАТФОРМ, ВЕБСАЙТ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ 6-р сарын 5-19 хооронд