БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАХ ТУХАЙ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит хурал 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн Пүрэв гаригийн 10.00 цагт Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны “Хаан танхим”-д болно.

Хэлэлцэх тайлангийн жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, баталсан тайланг байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн санд бүрэн оруулаагүй мэргэжлийн байгууллагын тайланг хурлаар хэлэлцэх боломжгүй болохыг анхаарна уу