БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, аргачлалд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж  буй эсэхэд дүгнэлт гаргах /хөндлөнгийн багаар/  хяналт, мониторингийн ажлыг 2017 оны 2 дугаар сард хийхээр болсон тул та бүхэн анхаарч ажиллана уу.

 

                                 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТЭС