“Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах заавар” ТӨСӨЛ

Оршил

2012 онд батлагдсан “Амьтны тухай” хуулийн 3-р зүйлд “ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө” гэж тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх агнуурын бүс нутагт ан амьтныг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, өсгөн үржүүлэхэд чиглэгдсэн ан агнуурын арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэх ажлыг  тодорхой үе шаттайгаар цогц байдлаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн баримт бичиг гэж тодорхойлсон байдаг.  

 

ХАВСРАЛТ ТАТАХ