Сав газрын захиргааны дүрэм ТӨСӨЛ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1         Энэхүү дүрмийн зорилго нь Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хэрэгжилтийг хангах, усан сан бүхий газрыг төрийн зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглах зарчмыг хэрэгжүүлэх, ус, усан орчинг ашиглах, усны нөөцийг хамгаалахад ус ашиглагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн түвшинд мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллах Сав газрын захиргааүйл ажиллагааны ерөнхий зарчим, эрхлэх ажлын хүрээг тодорхойлоход оршино.  

 

ХАВСРАЛТ ТАТАХ