Ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам ТӨСӨЛ

ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ  ТООЦОХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Ойн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.6-д заасан ой, хээрийн түймрийн улмаас учирсан хохирлыг тооцож, тодорхойлоход энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.  

 

ХАВСРАЛТ ТАТАХ