Рашааны эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийн дэглэм төсөл

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД,

 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2012 оны ... сарын ... өдөр                                           Дугаар ...                                  Улаанбаатар хот  

 

Дэглэм батлах тухай

 

Монгол Улсын “Усны тухай хууль”-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.14 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:  

  1. “Рашааны эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийн дэглэм”-ийг хавсралт  ёсоор баталсугай.
  2. БОАЖ Сайд, ЭМ Сайдын 2010 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А79/99 дугаар хамтарсан “Рашааны эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийн дэглэм”-ийг тогтоох тушаал, нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болгосонд тооцсугай.
  3. Энэхүү журмыг 2013 оны ... дугаар сарын .... өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД                     С.ОЮУН  

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД                                             Н.УДВАЛ    

 

ХАВСРАЛТ ТАТАХ