БОНХАЖЯамнаас олгодог тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

 

 

Зөвшөөрлийн жагсаалт

Татаж авах

1

Ан, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах

Энд дарж татах

2

Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийг гадаадаас оруулах

Энд дарж татах

3

Ан агнах

Энд дарж татах

4

CITES-ийн Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцийн зөвшөөрөл

Энд дарж татах

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах

Энд дарж татах

6

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх

Энд дарж татах

7

Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах

Энд дарж татах

 

8

Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах

Энд дарж татах

9

Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах

Энд дарж татах

10

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах

Энд дарж татах

11

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах

Энд дарж татах

12

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах

Энд дарж татах

13

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх

Энд дарж татах

14

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах

15

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах

16

Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах

17

Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах

18

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах

19

Цаг уур, орчны шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж татах