Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн жагсаалт

 

Мэргэжлийн байгууллагын жагсаалт

Холбоос

1

Ан, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах

Энд дарж орох

2

Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийг гадаадаас оруулах

Энд дарж орох

3

Ан агнах

Татаж авах

4

CITES-ийн Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцийн зөвшөөрөл

 

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах

Энд дарж орох

6

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх

Энд дарж орох

7

Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах

Энд дарж орох

8

Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах

Энд дарж орох

9

Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах

Татаж авах

10

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах

Энд дарж орох

11

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах

 

12

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах

 

13

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх

Энд дарж орох

14

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох

15

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох

16

Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох

17

Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох

18

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох

19

Цаг уур, орчны шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагын эрх

Энд дарж орох