Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын жагсаалт

1. Шатамхай хий (өөр төрлийн аюул үзүүлэхгүй)

Олон улсын нэршил

Монгол нэр

Химийн томъёо

CAS дугаар

НҮБ ын дугаар

Хортой болон аюултай бодисын ангилал

1

1-Butene (butylene)

Бутилен, бутен-1

C4 H8

25167-67-3

1012

2.1.1A

2

1-Propene, 2-methyl- (isobutene)

2-метил пропин-1 ( изобутилен)

CH3CH2=C-CH3

115-11-7

1055

2.1.1A

3

Butane

Бутан

C4H10

106-97-8

1011

2.1.1A

4

Cyclopropane

Циклопропан

C3H6

75-19-4

1027

2.1.1A

5

Deuterium

Дейтерий

D2

7782-39-0

1957

2.1.1A

6

Ethane

Этан

C2H6

74-84-0

1035

2.1.1A

7

Ethane, 1-chloro-1,1difluoro-

1-хлор 1,1-дифтор этан

C2-H3-Cl-F2

75-68-3

2517

2.1.1A

8

Ethane, 1,1-difluoro- (Refrigerant gas R152A)

1,1-дифтор этан (Хөргөлтийн хий R152A)

F2 HC CH3

75-37-6

1030

2.1.1A

9

Ethane, 1,1,1-trifluoro- (Refrigerant gas R143A)

1,1,1-трифтор этан (Хөргөлтийн хий R143A)

C2H3F3

420-46-2

2035

2.1.1A

10

Ethene (ethylene)

Этилен (этен)

CH2=CH2

74-85-1

1962

2.1.1A

11

Ethyne (acetylene)

Ацетилен, (этин)

CH≡CH

74-86-2

1001

2.1.1A

12

Hydrogen

Устөрөгч

H2

1333-74-0

1049

2.1.1A

13

LPG (liquefied petroleum gas)

Шингэрүүлсэн хийн түлш

C3H6-C3H6-C4H10   (хольц)

68476-85-7

1075

2.1.1A

14

Methane or natural gas (excluding refrigerated liquid methane or natural gas)

Метан ба байгалийн хий (хөргөж шингэрүүлсэн метан болон байгалийн хий орохгүй)

CH4

74-82-8

1971

2.1.1A

15

Methane, difluoro-

Дифтор метан

CH2F2

75-10-5

3252

2.1.1A

16

Methane, fluoro- (Refrigerant gas R41)

Фтор метан (Хөргөлтийн хий R41)

CH3F

593-53-3

2454

2.1.1A

17

Propane, 2-methyl- (isobutane)

2-метил пропан (изобутан)

CH3CH(CH3)2

75-28-5

1969

2.1.1A

18

Propane, 2,2-dimethyl- (neopentane)

2,2-диметил пропан

CH3C (CH3)2CH3

463-82-1

2044

2.1.1A

19

Propylene

Пропилен

C3H6

115-07-1

1077

2.1.1A

2. Исэлдүүлэгч, хоргүй хий

Олон улсын нэршил

Монгол нэр

Химийн томъёо

CAS  дугаар

НҮБ ын дугаар

Хортой болон аюултай бодисын ангилал

1

Carbon dioxide and oxygen mixture, compressed (>23% oxygen)

Нүүрсхүчлийн хий ба хүчилтөрөгчийн холимог, өндөр даралтад шахсан (хүчилтөрөгч>23%)

CO2+O2

8063-77-2

3261

5.1.2A

2

Oxygen

Хүчилтөрөгч

O2

7782-44-7

1072 ,  1073

5.1.2A

3. Исэлдүүлэгч, хортой хий

Олон улсын нэршил

Монгол нэр

Химийн томъёо

CAS дугаар

НҮБ ын дугаар

Хортой болон аюултай бодисын ангилал

1

1,3-Butadiene

Бутандиен-1,3

H2C=CHCH=CH2

106-99-0

1010

2.1.1A, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.8B, 6.9A, 9.1D

2

2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-(hexafluoro acetone)

Гексафтор ацетон, (1,1,1,3,3,3- Гексафтор пропанон-2)

CF3-CO-CF3

684-16-2

2420

6.1B, 6.8A, 6.9A, [8.2B], 8.3A

3

Ammonia, anhydrous

Аммиак, усгүй

NH3

7664-41-7

1005

2.1.1B, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.1A

4

Ammonia, >50% aqueous solution

Аммиакийн усан уусмал, >50%

NH4OH

1336-21-6

3318

2.1.1B, 6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3B

5

Ammonia, 35-50% aqueous solution

Аммиак усан уусмал, 35-50%

NH4OH

1336-21-6

2073

6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3B

6

Borane, trichloro-

3 хлорт бор

BCl3

10294-34-5

1741

6.1C, 6.9A, 8.1A, [8.2C], 8.3A, 9.1D, 9.3C

7

Borane, trifluoro-

3 фторт бор

B F3

7/2/7637

1008

6.1A, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D

8

Carbon monoxide

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (угаарын хий)

CO

630-08-0

1016

2.1.1A, 6.1C, 6.8A, 6.9A, 9.1D

9

Carbon oxide sulphide (carbonyl sulphide)

Нүүрстөрөгчийн оксидын сульфид (Карбонил сульфид)

O=C=S

463-58-1

2204

2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.9A, 9.1D

10

Chlorine

Хлор

Cl2

7782-50-5

1017

5.1.2A, 6.1A, 8.2A, 8.3A, 6.9A, 9.1A, 9.2A, 8.1A

11

Dinitrogen tetroxide [nitrogen dioxide]

Ди азотын дөрөвч исэл (Азотын давхар исэл)

(NO2) N2O4

10544-72-6 [10102-44-0]

1067

5.1.2A, 6.1A, 6.9A, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D

12

Dinitrogen tetroxide and nitric oxide mixture [nitrogen dioxide and nitric oxide mixture]

Ди азотын дөрөвч исэл ба азотын ислийн хольц

N2O4 + NO

63907-41-5

1975

5.1.2A, 6.1A, 6.9A, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D

13

Ethanamine, anhydrous (ethylamine)

Этанамин, усгүй (Этиламин)

C2H7N

75-04-7

1036

2.1.1A, 6.1C, 6.9A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B

14

Ethane, chloro- (chloroethane)

Хлорэтан

C2H5Cl

75-00-3

1037

2.1.1A, 6.4A, 6.5B, 6.7B, 6.8B, 9.1C, 9.2B,

15

Ethene, bromo- (vinyl bromide)

Бромт этен (Винил бромид)

C2H3Br

593-60-2

1085

2.1.1A, 6.1D, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.9A, 9.3B

16

Ethene, chloro- (vinyl chloride)

Хлорт этен (Винил хлорид)

CH2 =CHCl

75-01-4

1086

2.1.1A, 6.1D, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.9A, 9.3B

17

Ethylene oxide and carbon dioxide mixture, >87% ethylene oxide

Этилен оксид ба нүүрсхүчлийн хийн холимог, (этилен оксид>87%)

C2H4O+ CO2

 

3300

2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.2D

18

Hydrogen sulphide

Хүхэрт устөрөгч

H2S

6/4/7783

1053

2.1.1A, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1A

19

Methanamine (methylamine)

Метиламин

CH3NH2

74-89-5

1061

2.1.1A, 6.1C, 6.8B, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.2D, 9.3B

20

Methanamine, N-methyl-, anhydrous (dimethylamine)

Диметиламин, усгүй

(CH3)2NH

124-40-3

1032

2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9A, 9.1D

21

Methane, chloro- (methyl chloride)

Хлорметан (метилхлорид)

CH3Cl

74-87-3

1063

2.1.1A, 6.1D, 6.6B, 6.8B, 6.9A, 9.3C

22

Methane, oxybis (dimethyl ether)

Оксибис метан (диметилийн эфир)

(CH3)2O

115-10-6

1033

2.1.1A, 6.4A

23

Methanethiol (methyl mercaptan)

Метантиол, (метил меркаптан)

CH3SH

74-93-1

1064

2.1.1A, 6.1C, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A

24

Nitrous oxide

Азотын оксид (I)

N2O

10024-97-2

1070

5.1.2A, 6.8B, 6.9B

(азотлог хий)

25

Nitric oxide

Азотын оксид (II)

NO

10102-43-9

1660

5.1.2A, 6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A

26

Nitrosyl chloride

Нитрозил хлорид

O=N(Cl)

2696-92-6

1069

6.1A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3A

27

Oxirane (ethylene oxide)

Оксиран (этилен оксид)

O=N(Cl)

75-21-8

1040

2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.2D

28

Phosgene

Фосген

CCl2O

75-44-5

1076

6.1A, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A

29

Silane

Силан

SiH

7803-62-5

2203

2.1.1A, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3C

30

Silane, tetrafluoro-

Тетрафтор силан

SiF4

7783-61-1

1859

6.1C, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.4A

31

Sulphur dioxide

Хүхрийн давхар исэл

SO2

9/5/7446

1079

6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.8B, 6.9A, 8.1A, 9.1A

32

Sulphuryl fluoride

Фторт сульфурил

SO2F2

2699-79-8

2191

6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 6.9A, 9.3B

33

Trimethylamine, anhydrous

Триметил амин, усгүй

(CH3)3N

75-50-3

1083

2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 8.3A, 9.1D, 9.3B

4. Аюултай шинж чанаргүй даралтад савласан хий

Олон улсын нэршил

Монгол нэр

Химийн томъёо

CAS дугаар

НҮБ ын дугаар

Хортой болон аюултай бодисын ангилал

1

1,1,1,2-Tetrafluoroethane (Refrigerant gas R134A)

1,1,1,2-тетрафтор этан (Хөргөлтийн хий R41)

CH2FCF3

811-97-2

3159

Хоргүй

2

Argon

Аргон

Ar

7440-37-1

1006

Хоргүй

3

Carbon dioxide

Нүүрсхүчлийн хий

CO2

124-38-9

1013

Хоргүй

4

Chloropentafluoroethane (Refrigerant gas R115)

Хлорпентафтор этан (5 фторт хлор этан) (Хөргөлтийн хий R115)

C2ClF5

76-15-3

1020

Хоргүй

5

Compressed air

Шахсан агаар

 

 

1002

Хоргүй

6

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-

1,2-дихлор 1,1,2,2-тетрафтор этан

ClF2CCF2Cl

76-14-2

1958

Хоргүй

(Refrigerant gas R114)

(Хөргөлтийн хий R114)

7

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-(Refrigerant gas 124)

2-хлор 1,1,1,2-тетрафтор этан (Хөргөлтийн хий R41)

CHClF-CF3

2837-89-0

1021

Хоргүй

8

Ethane, hexafluoro- (Refrigerant gas R116)

Гексафтор этан (Хөргөлтийн хий R116)

CF3CF3

76-16-4

2193

Хоргүй

9

Helium

Гелий

He

7440-59-7

1046

Хоргүй

10

Methane, chlorodifluoro-(Refrigerant gas R22)

Хлор дифтор метан (Хөргөлтийн хий R22)

CHClF2

75-45-6

1018

Хоргүй

11

Methane, chlorotrifluoro-(Refrigerant gas R13)

Хлор трифтор метан (Хөргөлтийн хий R13)

CClF3

75-72-9

1022

Хоргүй

12

Methane, tetrafluoro- (Refrigerant gas R14)

Хлор тетрафтор метан (Хөргөлтийн хий R14)

CF4

75-73-0

1982

Хоргүй

13

Methane, trifluoro- (Refrigerant gas R23)

Трифтор метан (Хөргөлтийн хий R23)

CHF3

75-46-7

1984

Хоргүй

14

Neon

Неон

Ne

1/9/7440

1065

Хоргүй

15

Nitrogen gas

Азот

N2

7727-37-9

1066

Хоргүй

16

Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro

1,1,1,3,3-Пентафтор пропан

C3H3F5

460-73-1

 

Хоргүй

17

Propane, heptafluoro, 1H-

1Н-гептафтор пропан

C3HF7O

2252-84-8

3296

Хоргүй

18

Propane, heptafluoro, 2H-

2Н-гептафтор пропан

C3HF7

431-89-0

3296

Хоргүй

19

Propane, octafluoro-

Октафтор пропан

C3F8

76-19-7

2424

Хоргүй

20

Refrigerant gas R409A

Хөргөлтийн хий R409A

 

 

3163

Хоргүй

21

Refrigerant gas R503

Хөргөлтийн хий R503

CClF3+CHF3

 

2599

Хоргүй

22

Refrigerant gas R404A

Хөргөлтийн хий R404A

CF3CHF2 R-125 + CF3CH3 R-143A + CH2FCF3 R-134A

 

3337

Хоргүй

23

Refrigerant gas R407C

Хөргөлтийн хий R407C

CH2F2+ CH2CF3+ CF3CH2F

 

3340

Хоргүй

24

Refrigerant gas R500

Хөргөлтийн хий R500

CCl2F2+C2H4F2

420-46-2

2602

Хоргүй

25

Refrigerant gas R502 (mixture of chlorodifluoromethane and chloropentafluoroethane)

Хөргөлтийн хий R502 (хлор дифтор метан ба хлор пентафтор этаны холимог)

CHClF2+C2ClF5

 

1973

Хоргүй

26

Sulphur hexafluoride

Гексафторт хүхэр (6 фторт хүхэр)

SF6

2551-62-4

1080

Хоргүй

27

Xenon

Ксенон

Xe

7440-63-3

2036

Хоргүй

5. Хортой ба аюултай химийн бодис

Олон улсын нэршил

Монгол нэр

Химийн томъёо

CAS дугаар

НҮБ ын дугаар

Хортой болон аюултай бодисын ангилал

1

1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-

N,N,N,N-тетраметил этандиамин-1,2

C6H16N2

110-18-9

2372

3.1B, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.1C, 9.3B

2

1,2-Ethanediol, diacetate

Диацетат этандиол-1,2

C6H10O4

111-55-7

3272

3.1D, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D

3

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane

1,3,5,7-тетрааза трицикло[3.3.1.1(3,7) декан

C6H12N4

100-97-0

1328

4.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 9.3C

4

1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-

1,3,5-трихлор- 2,4,6(1H,3H,5H) трион-1,3,5-триазин

C3Cl3N3O3

87-90-1

2468

5.1.1B, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.1A, 9.2D, 9.3B

5

1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt

1,3-дихлор 2,4,6(1H,3H,5H)- трион-1,3,5-триазинийн натрийн давс

C3HCl2N3O3.Na

2893-78-9

2465

5.1.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.2A, 9.3C

6

1,3,5-Trioxane, 2,4,6-trimethyl-

2,4,6-триметил 1,3,5-триоксан

C6H12O3

123-63-7

1264

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C

7

1,3-Butadiene, 2-chloro-

2-хлор 1,3-бутадиен

C4H5Cl

126-99-8

1991

3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1D, 9.3B

8

1,3-Butadiene, 2-methyl-

2-метил 1,3 бутадиен

C4H5CH4

78-79-5

1218

3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1C

9

1,3-Dioxolane

Диоксалан-1,3

C3H6O2

646-06-0

1166

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.9B

10

1,4-Dioxane

Диоксан-1,4

C4H8O2

123-91-1

1165

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.7A, 6.9B, 9.3C

11

1,5-Cyclooctadiene

1,5- циклооктадиен

C8H14

111-78-4

2520

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A

12

1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-

3-метилен -7-метил-1,6- октадиен

C10H16

123-35-3

2319

3.1C, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 9.1A

13

1-Butanamine

Бутанамин-1

C4H11N

109-73-9

1125

3.1B, 6.1B, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B

14

1-Butanol

Бутанол-1

C4H10O

71-36-3

1120

3.1C, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.3C

15

1-Butanol, 3-methoxy-, acetate

3-метокси, 1-бутанол ацетат

C7H14O3

4435-53-4

2708

3.1D, 6.1E, 9.1D

16

1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl-

3-метокси-3-метил 1-бутанол

 

56539-66-3

 

3.1D

17

1-Butanol, 3-methyl-

3-метил 1-бутанол

C6H14O2

123-51-3

1105

3.1C, 6.1D, 6.3B, 8.3A, 9.3C

18

1-Butanol, 3-methyl-, acetate

3-метил, 1-бутанол ацетат

CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2

123-92-2

1104

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D

19

1-Decanol

Деканол-1

CH3(CH2)8CH2OH

112-30-1

 

3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1B

20

1-Heptanol

Гептанол-1

CH3(CH2)6OH

111-70-6

 

3.1D, 6.4A, 9.1D

21

1-Heptene

Гептен-1

C7H14

592-76-7

2278

3.1B

22

1-Hexanamine, 2-ethyl-

2-этил, 1-гексамин

C8H19N

104-75-6

2276

3.1C, 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1B, 9.3B

23

1-Hexanol

Гексанол-1

CH3(CH2)5OH

111-27-3

2282

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.3C

24

1-Hexanol, 2-ethyl-

2-этил 1-гексанол

C8H18O

104-76-7

 

3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C

25

1-Hexanol, 2-ethyl-, titanium (4+) salt

2-этил, 1-гексанол титан (IV)-ын давс

Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4

1070-10-6

 

3.1D, 9.1B

26

1-Hexene

Гексен-1

C6H12

592-41-6

2370

3.1B, 6.3B, 9.1B

27

1H-Pyrrole

1Н-Пиррол

C4H5N

109-97-7

1993

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B

28

1-Nonanol

Нонанол-1

CH3(CH2)8OH

143-08-8

1987

3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1A

29

1-Octanol

Октанол-1

CH3(CH2)7OH

111-87-5

 

3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C

30

1-Pentanamine, N-pentyl-

N-пентил пентамин-1

C10H23N

2050-92-2

2841

3.1C, 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3B

31

1-Pentanol

Пентанол-1

CH3(CH2)4OH

71-41-0

1105

3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.2B, 9.3B

32

1-Propanamine

Пропан амин-1

CH3CH2CH2NH2

107-10-8

1277

3.1B, 6.1C, 6.3A, 8.3A, 9.3C

33

1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)-

2-метил-N-2метилпропил пропанамин-1

C8H19N

110-96-3

2361

3.1C, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3B

34

1-Propanamine, N-propyl-

N-пропил пропанамин-1

C6H15N

142-84-7

2383

3.1B, 6.1C, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B

35

1-Propanethiol

Пропантиол-1

CH3CH2CH2SH

107-03-9

2402

3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.3C

36

1-Propanol

Пропанол-1

C5H10O

71-23-8

1274

3.1B, 6.1D, 6.4A, 9.3C

37

1-Propanol, 2-methyl-

2-метил, 1- пропанол

(CH3)2CHCH2OH

78-83-1

1212

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A

38

1-Propene, 1,3-dichloro-

1,3-дихлор 1- пропен

ClCH2CH=CHCl

542-75-6

2047

3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.6B, 6.7B, 6.9B, 9.1A, 9.2D, 9.3B, [9.4B]

39

2,3-Butanedione

2,3-Бутандион

C4H6O2

431-03-8

2346

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C

40

2,4-Heptanedione, 6-methyl-

6-метил,2,4-гептандион

C8H14O2

3002-23-1

1993

3.1C, 9.1C

41

2,4-Pentanedione

Пентандион-2,4

C5H8O2

123-54-6

2310

3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3B

42

2,4-Pentanedione, peroxide, 35% in dipropylene glycol

2,4- пентандион пероксид, 35%-ийн дипропилен гликол

C10H14O6

37187-22-7

3105

5.2D, 6.3B, 8.3A

43

2-Butanol

Бутанол-2

CH3(CH2)2CH2OH

78-92-2

1120

3.1C, 6.1E, 6.4A

44

2-Butanone

Бутанон-2

CH3COCH2 CH3

78-93-3

1193

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B

45

2-Butanone, 3-hydroxy-

3-гидрокси, 2 -бутанон

C4H8O2

513-86-0

2621

3.1C, 6.3A, 6.4A

46

2-Butanone, oxime

2- бутанон, оксим

C4H9NO

96-29-7

1993

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.7B, 6.9B, 9.1C, 9.2A, 9.3B

47

2-Butanone, peroxide, 33-40% in dimethyl phthalate + 1-10% methyl ethyl ketone,

2-бутанон, пероксид, 33-40%-ийн диметил фталат + 1-10% метил этил кетонд

C8H16O4

1338-23-4

3107

3.1D, 5.2E, 6.1D, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.3C

48

2-Butene, 2-methyl-

2-метил 2-бутен

C5H10

513-35-9

2460

3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1C, 9.3C

49

2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl-

3,5,5-триметил 1- он-2-циклогексен

C9H14O

78-59-1

 

3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.2A, 9.3C

50

2-Furanmethanol, tetrahydro-

Тетрагидро 2-фуранметанол

C5H10O2

97-99-4

1987

3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C

51

2-Heptanone

Гептанон-2

C7H14O

110-43-0

1110

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C

52

2-Hexanol

Гексанол-2

C6H13O

626-93-7

2282

3.1C, 6.3B, 6.9B, 9.1D

53

2-Hexanone

Гексанон-2

C6H12O

591-78-6

1224

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 6.9A

54

2-Hexanone, 5-methyl-

5-метил 2-гексанон

C7H14O

110-12-3

2302

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A

55

2H-Pyran, 3,4-dihydro-

3,4-дигидро, 2Н -пиран

C5H8O

110-87-2

2376

3.1B, 6.1D, 6.3A, 9.1C

56

2H-Pyran-2-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-

3,4-дигидро, 2-карбоксиальдегид 2Н- пиран

C6H8O2

100-73-2

2607

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 9.1C

57

2-Octanol

Октанол-2

CH3(CH2)7OH

123-96-6

 

3.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C

58

2-Pentanol

Пентанол-2

CH3(CH2)4OH

6032-29-7

1105

3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D

59

2-Pentanol, 2-methyl-

2-метил 2-пентанол

C6H14O

590-36-3

2560

3.1C, 9.1D

60

2-Pentanol, 4-methyl-

4-метил , 2 -пентанол

C6H14O

108-11-2

2053

3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3C

61

2-Pentanol, acetate

2-пентанол, ацетат

C7H14O2

626-38-0

1104

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D

62

2-Pentanone

2-пентанон

CH3O(CH2)4

107-87-9

1249

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.2D, 9.3C

63

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-

4-гидрокси-4-метил 2-пентанон

C6H12O2

123-42-2

1148

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A,

64

2-Pentanone, 4-methyl-

4-метил 2-пентанон

C6H12O

108-10-1

1245

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3B

65

2-Propanamine

Пропанамин-2

C3H9N

75-31-0

1221

3.1A, 6.1C, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.2B, 9.3B

66

2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-

N-(1-метилэтил)- 2-пропанамин

C6H15N

108-18-9

1158

3.1B, 6.1D, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.3B

67

2-Propanethiol

2-пропантиол

C3H8S

75-33-2

2402

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.3C

68

2-Propanethiol, 2-methyl-

2-метил 2-пропантиол

C4H10S

75-66-1

2347

3.1B, 6.1C, 6.9B, 9.1A

69

2-Propanol

2- пропанол

(CH3)2CHOH

67-63-0

1219

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

70

2-Propanol, 1-(1,1-dimethylethoxy)-

1-(1,1-диметилэтокси) 2- пропанол

C7H16O2

57018-52-7

1993

3.1C, 6.1E, 8.3A

71

2-Propanol, 1-butoxy-

1-бутокси 2 -пропанол

C7H16O2

5131-66-8

1993

3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.3C

72

2-Propanol, 1-ethoxy-

1-этокси 2-пропанол

C5H12O2

1569-02-4

 

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A

73

2-Propanol, 1-methoxy-

1-метокси 2-пропанол

C4H10O2

107-98-2

3092

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A

74

2-Propanol, 1-methoxy-, acetate

1-метокси 2-пропанол ацетат

C6H12O3

108-65-6

3272

3.1C, 6.4A

75

2-Propanol, 1-propoxy-

1-пропокси 2-пропанол

C6H14O2

1569-01-3

 

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A

76

2-Propanol, 2-methyl-

2-метил 2-пропанол

C4H10O

75-65-0

1120

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

77

2-Propanol, 2-methyl-, aluminium salt

2-метил 2- пропанол хөнгөнцагааны давс

 C12H27AlO3

556-91-2

1325

4.1.2B, 9.1C

78

2-Propanone

2- Пропанон

C3H6O

67-64-1

1090

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

79

2-Propenenitrile

2- пропеннитрил

C3H3N

107-13-1

1093

3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.7A, 6.8B, 6.9A, 9.1B, 9.2A, 9.3A

80

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester

2- Пропенийн хүчлийн 2-этилгексилийн  эфир

C11H20O2

103-11-7

 

3.1D, 6.1E, 6.3A, [6.4A], 6.5B, 6.9A, 9.1C

81

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino) ethyl ester

2-пропенийн хүчлийн 2-метил-2-(диэтил амин)  этилийн эфир

C10H19NO2

105-16-8

1993

3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D

82

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester

2-пропенийн хүчлийн 2-метил-2,2,2-трифтор этилийн эфир

C6H7F3O2

352-87-4

 

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1C

83

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethoxyethyl ester

2- пропенийн  хүчлийн 2-метил 2-этоксиэтилийн эфир

C8H14O3

2370-63-0

 

3.1D, 9.1D

84

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester

2- пропенийн хүчлийн 2- метил 2-метилпропилын эфир

 C8H14O2

97-86-9

2283

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1A

85

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester

2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2- пропенилийн эфир

C7H10O2

96-05-9

1992

3.1C, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1A, 9.3B

86

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester

2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2- бутилын эфир

C8H14O2

97-88-1

2227

3.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1C

87

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester

2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2-этилийн эфир

C6H10O2

97-63-2

2277

3.1B, 6.3B, 6.5B, 9.1D

88

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester

2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2-метилийн эфир

C5H8O2

80-62-6

1247

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1D

89

2-Propenoic acid, 2-methylpropyl ester

2-пропенийн хүчлийн 2-метилпропилийн эфир

C7H12O2

106-63-8

2527

3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1D

90

2-Propenoic acid, butyl ester

2-пропенийн хүчлийн бутилийн  эфир

C7H12O2

141-32-2

2348

3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C

91

2-Propenoic acid, ethyl ester

2-пропенийн хүчлийн этилийн эфир

C5H8O2

140-88-5

1917

3.1B, 6.1C, [6.3A, 6.4A], 6.5B, 6.9B, 9.1D, 9.2B, 9.3B

92

2-Propenoic acid, methyl ester

2-пропенийн хүчлийн метилийн эфир

C4H6O2

96-33-3

1919

3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1D, 9.2B, 9.3B

93

2-Pyrrolidinone, 1-methyl-

1-метилийн 2-пирролидинон

C5H9NO

872-50-4

 

3.1D, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.8A,

94

3-Butyn-2-ol, 2-methyl-

2-метил 3-бутин-2-ол

C5H8O

115-19-5

1987

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3B

95

3-Hexanol

3-Гексанол

C6H14O

623-37-0

2282

3.1C, 9.1D

96

3-Octanone

3-Октанон

C8H16O

106-68-3

2271

3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1D

97

3-Pentanone

3-Пентанон

C5H10O

96-22-0

1156

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.2D

98

3-Penten-2-one, 4-methyl-

4-метил 2 -он-3-пентен

 C6H10O

141-79-7

1229

3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.9B, 8.3A, 9.2B, 9.3C

99

4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-

3а,4,7,7а-тетрагидро 4,7-метано-1Н-инден

C10H12

77-73-6

2048

3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.9B, 9.1B, 9.3B

100

4-Heptanone, 2,6-dimethyl-

2,6-диметил  4- гептанон

C9H18O

108-83-8

1157

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.2D, 9.3C

101

Acetaldehyde

Ацетальдегид, (цуухүчлийн альдегид)

C2H4O

75-07-0

1089

3.1A, 6.1D, 6.4A, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.2D, 9.3C

102

Acetic acid, >80% aqueous solution

Цуугийн хүчлийн усан уусмал, >80%

 CH3COOH

64-19-7

2789

3.1C, 6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C

103

Acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester

Цуу хүчлийн 1,1-диметил этилийн  эфир

C6H12O2

540-88-5

1123

3.1B, 6.3B, 6.4A

104

Acetic acid, 1-methylethyl ester

Цуу хүчлийн 1-метил этилийн  эфир

C5H10O2

108-21-4

1220

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

105

Acetic acid, 1-methylpropyl ester

Цуу хүчлийн 1-метил пропилийн эфир

C6H12O2

105-46-4

1123

3.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1D

106

Acetic acid, 2-methylpropyl ester

Цуу хүчлийн 2-метил пропилын  эфир

C6H12O2

110-19-0

1213

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

107

Acetic acid, 2-propenyl ester

Цуу хүчлийн 2-пропенилийн эфир

C5H8O2

591-87-7

2333

3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3B

108

Acetic acid, butyl ester

Цуу хүчлийн бутилийн эфир

C6H12O2

123-86-4

1123

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D

109

Acetic acid, chloro-, ethyl ester

Цуу хүчлийн хлорт этилийн эфир

C4H7ClO2

105-39-5

1181

3.1C, 6.1B, 6.3A, 6.5B, 8.3A, 9.1A, 9.3A

110

Acetic acid, ethenyl ester

Цуу хүчлийн этенилийн эфир

CH2=CHOOCCH3

108-05-4

1301

3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C

111

Acetic acid, ethyl ester

Цуу хүчлийн этилийн эфир

C4H8O2

141-78-6

1173

3.1B, 6.1E, 6.4A, 6.9B

112

Acetic acid, methyl ester

Цуу хүчлийн метилийн эфир

C3H6O2

79-20-9

1231

3.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A

113

Acetic acid, pentyl ester

Цуу хүчлийн пентилийн эфир

C7H14O2

628-63-7

1104

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D

114

Acetic acid, propyl ester

Цуу хүчлийн пропилийн эфир

C5H10O2

109-60-4

1276

3.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1D

115

Acetonitrile

Ацетонитрил

C2H3N

75-05-8

1648

3.1B, 6.1B, 6.4A, 9.2D, 9.3A

116

Acetyl chloride

Ацетил хлорид

C2H3ClO

75-36-5

1717

3.1B, 6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C

117

Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)-

Литийн тетрахлор алюминат

AlH4Li

16853-85-3

1410

4.3A, 6.1A, [8.2C], 8.3A, 9.1C

118

Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)-  (ethereal low flashpoint )

Литийн тетрахлор алюминат (ноцох температурыг бууруулсан)

AlH4Li

16853-85-3

1411

3.1B, 4.3A, 6.1B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3C]

119

Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)- (ethereal [very low flashpoint)

Литийн тетрахлор алюминат (ноцох температурыг хэт бууруулсан)

AlH4Li

16853-85-3

1411

3.1A, 4.3A, 6.1B, 6.9A, [8.2C], 8.3A, 9.1D, 9.3C

120

Aluminium phosphide

Хөнгөнцагааны фосфид

AlP

20859-73-8

1397

4.3A, 6.1A, 6.9B, 9.1A, 9.3A

121

Aluminium powder, coated PG II

Хөнгөнцагааны нунтаг (PG II савалгаатай)

Al

7429-90-5

1309

4.1.1A, 6.9B, 9.1D,

122

Aluminium powder, coated PG III

Хөнгөнцагааны нунтаг (PG III савалгаатай)

Al

7429-90-5

1309

4.1.1B, 6.9B, 9.1D,

123

Aluminium powder, uncoated PG II

Хөнгөнцагааны нунтаг (PG II савлагдаагүй )

Al

7429-90-5

1396

4.3B, 6.9B, 9.1D,

124

Aluminium powder, uncoated PG III

Хөнгөнцагааны нунтаг, (PG III савалгаагүй)

Al

7429-90-5

1396

4.3C, 6.9B, 9.1D,

125

Aluminium pyrophoric

Пирофор хөнгөнцагаан

Al

7429-90-5

1383

4.2A, 6.9B, 9.1D,

126

Aluminium, hydrobis (2-methylpropyl)-

Гидробис(2-метилпропил) хөнгөнцагаан

C8H19Al

1191-15-7

3076

4.2A, 4.3A, [8.2C], 8.3A, 9.1D

127

Amyl nitrate

Амил нитрат

C5H11NO3

1002-16-0

1112

3.1C, 6.1D, 9.1B

128

Barium

Бари

Ba

7440-39-3

1400

4.3B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1C, 9.3B

129

Barium peroxide

Барийн пероксид

Ba(OH)2

1304-29-6

1449

5.1.1B, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3B

130

Benzaldehyde

Бензальдегид

C7H6O

100-52-7

1990

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.5B, 9.1D, 9.2D, 9.3C

131

Benzenamine

Бензоламин

C6H7N

62-53-3

1547

3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.9A, 8.3A, 9.1A, 9.3B

132

Benzene

Бензол

C6H6

71-43-2

1114

3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.3C

133

Benzene, (1-methylethenyl)-

1-метилэтенил бензол

C9H10

98-83-9

2303

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1B, 9.2C

134

Benzene, (1-methylethyl)-

1-метилэтил бензол

C9H12

98-82-8

1918

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1B, 9.3C

135

Benzene, 1,2,4-trimethyl-

1,2,4-триметил бензол

C9H12

95-63-6

1992

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1B

136

Benzene, 1,2-dimethyl-

1,2-диметил бензол

C8H10

95-47-6

1307

3.1B, 6.1D, [6.3A], 6.4A, 9.1D, 9.3C

137

Benzene, 1,3,5-trimethyl-

1,3,5-триметил бензол

C9H12

108-67-8

2325

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1B

138

Benzene, 1,3-dimethyl-

1,3-диметил бензол

C8H10

108-38-3

1307

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C

139

Benzene, 1,4-dimethyl-

1,4-диметил бензол

C8H10

106-42-3

1307

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 9.1D

140

Benzene, 1-chloro-4-methyl-

1-хлор 4-метил бензол

C7H7Cl

106-43-4

2238

3.1C, 6.1D, 6.5B, 9.1B, 9.3C

141

Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-

1-метил 2-(1-метилэтил) бензол

C10H14

527-84-4

2046

3.1C, 6.1D, 9.1B

142

Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)-

1-метил 3-(1-метилэтил) бензол

C10H14

535-77-3

2046

3.1C, 6.1D, 9.1B

143

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-

1-метил 4-(1-метилэтил) бензол

C10H14

99-87-6

2046

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1B

144

Benzene, butyl-

Бутилбензол

C10H14

104-51-8

2709

3.1D, 9.1A

145

Benzene, chloro-

Хлорт бензол

C6H5Cl

108-90-7

1134

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1A, 9.3C

146

Benzene, diethyl-

Диэтилбензол

C10H14

25340-17-4

2049

3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1A

147

Benzene, dimethyl-, mixed isomers

Диметилбензолын  изомерүүдийн хольц

C24H30

1330-20-7

[1307]

3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C

148

Benzene, ethenyl-

Этенил бензол

C8H8

100-42-5

2055

3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1A, 9.3B

149

Benzene, ethenylmethyl-

Этенилметил бензол

C9H10

25013-15-4

2618

3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.8B, 6.9B, 9.1D

150

Benzene, ethyl-

Этилбензол

C8H10

100-41-4

1175

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.2D

151

Benzene, methoxy-

Метоксибензол

C7H8O

100-66-3

2222

3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.2D

152

Benzene, methyl-

Метилбензол

C7H8

108-88-3

1294

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C

153

Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester

Бензолкарбопероксидын хүчлийн 1,1-диметилэти-лийн эфир

C6H5CO2OC(CH3)3

614-45-9

3103

5.2C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, [9.1D], 9.3C

154

Benzenemethanol

Бензол метанол

C7H8O

100-51-6

 

6.1D, 6.4A, 6.5B, 9.1D, 9.2B, 9.3C

155

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-

 2 цагирагт  1,1,7-триметил (1R,2S,4R)-рел- [2.2.1] гептан- 2ол,

C10H18O

507-70-0

1312

4.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 9.1D, 9.3B

156

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-

2 цагирагт [2.2.1] 1,1,7-триметил гептан-2 он,

C10H16O

76-22-2

2717

[4.1.1B], 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1B, 9.3C

157

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-

2 цагирагт 2,2-диметил -3-метилен [2.2.1] гептан

 C10H16

79-92-5

1325

4.1.1B, 8.3A, 9.1A

158

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-

2 цагирагт 2,2,6-триметил [3.1.1] гепт-2-ен

 C10H16

80-56-8

2368

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1A

159

Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-

2 цагирагт 6,6-диметил 2-метилен [3.1.1] гептан

 C10H16

127-91-3

2319

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A

160

Bismuth hydroxide nitrate oxide

Бисмутын гидрокси нитратын оксид 

4BiNO3(OH)2 BiO(OH)

1304-85-4

1477

5.1.1B

161

Borane, triethyl-

Триэтил боран

(C2H5)3NBH3

97-94-9

2845

4.2A, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.3B

162

Borate (1-), tetrahydro-, potassium

Тетрагидро калийн борат

KBH4

13762-51-1

1870

4.3A, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.3B

163

Borate (1-), tetrahydro-, sodium

Тетрагидро натрийн борат

NaBH4

16940-66-2

1426

4.3A, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.3B

164

Boric acid, trimethyl ester

Борийн хүчлийн триметилийн эфир

C3H9BO3

121-43-7

2416

3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 9.3C

165

Boron, trifluoro[oxybis[methane]]-, (T-4)-

Трифтор [оксибис[метан]] борон

C2H6BF3O

353-42-4

2965

4.3A, 6.1A, 6.9A, 8.2A, 8.3A, 9.1C, 9.3B

166

Bromic acid, potassium salt

Калийн бромат

KBrO3

1/2/7758

1484

5.1.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.3B

167

Bromic acid, sodium salt

Натрийн бромат

NaBrO3

7789-38-0

1494

5.1.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 9.3B

168

Butanal

Бутанал

C4H8O

123-72-8

1129

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.2A

169

Butane, 1-(ethenyloxy)-

1-этенилокси бутан

C6H12O

111-34-2

2352

3.1B, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 9.1C

170

Butane, 1,1'-oxybis-

1,1-оксибис бутан

C8H18O

142-96-1

1149

3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1C

171

Butane, 1-bromo-

1-бром бутан

C4H9Br

109-65-9

1126

3.1B, 6.1E, 9.1C

172

Butane, 1-chloro-

1-хлор бутан

C4H9Cl

109-69-3

1127

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

173

Butane, 1-ethoxy-

1-этокси бутан

C6H14O

628-81-9

1179

3.1B, 6.1D, 9.1D, 9.3C

174

Butane, 2-bromo-

2-бром бутан

C4H9Br

78-76-2

2339

3.1B, 6.6B, 9.1D

175

Butane, 2-chloro-

2-хлор бутан

C4H9Cl

78-86-4

1127

3.1B, 9.1B

176

Butane, 2-methyl-

2-метил бутан

C5H12

78-78-4

1265

3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D

177

Butanoic acid, ethyl ester

Бутаны хүчлийн этилийн эфир

C6H12O2

105-54-4

1180

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1C

178

Butanoic acid, pentyl ester

Бутаны хүчлийн пентилийн эфир

C9H18O2

540-18-1

2620

3.1C, 9.1A

179

Butanol 40-60% + butyl acetate 40-60%

Бутанол 40-60% + бутил ацетат 40-60%

 

 

 

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C

180

Butanol 5-60% + butyl acetate 5-60% + xylene 15-80%

Бутанол 5-60% + бутил ацетат 5-60%+ ксилол 15-80%

 

 

 

3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, [6.9B], 9.1D, 9.3C

181

Butyl methyl ether

Бутил метилийн эфир

C5H12O

628-28-4

2350

3.1B

182

Calcium

Кальци

Ca

7440-70-2

1401

4.3B, 6.1E, 6.3A, 6.4A

183

Calcium carbide

Кальцийн карбид

C2Ca

75-20-7

1402

4.3A, 6.3A, 8.3A

184

Calcium cyanamide, with >0.1 % calcium carbide

Кальцийн цианамид, кальцийн карбид >0.1%

CCaN2

156-62-7

1403

4.3C, 6.1D, 6.3A, 6.5B, 6.9B, 8.3A, 9.1D, 9.2D, 9.3B

185

Calcium hydride

Кальцийн гидрид

CaH2

7789-78-8

1404

4.3A, 6.1E, [8.2C], 8.3A, 9.1D

186

Calcium manganese oxide silicate

Манганын оксидын кальци силикат

Ca27Mn6O33(SiO4)

12205-44-6

2844

4.3C, 9.3C

187

Calcium peroxide

Кальцийн пероксид

Ca2O2

1305-79-9

1457

5.1.1B, 6.3B, 6.4A

188

Carbon

Нүүрстөрөгч

C

7440-44-0

1362

4.2C

189

Carbon disulfide

Хүхэрт нүүрстөрөгч

CS2

75-15-0

1131

3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.3C

190

Carbonic acid diso-dium salt, compd. with hydrogen peroxide (2:3)

Натрийн корбонат болон устөрөгчийн хэт ислийн холимог (2:3)

2Na2CO3*3H2O2

15630-89-4

[3378]

5.1.1B, 6.1D, 6.4A, 9.1D, 9.3C

191

Carbonic acid, diethyl ester

Нүүрсхүчлийн диэтилийн эфир

C5H10O3

105-58-8

2366

3.1C, 9.1D

192

Carbonic acid, dimethyl ester

Нүүрсхүчлийн диметилийн нийлмэл эфир

C3H6O3

616-38-6

1161

3.1B, 9.1D

193

Cellulose, nitrate with >25% water by mass

Нитро эслэг, жингийн >25%-ийн ус агуулсан

(C6H10O5)n*NO3

9004-70-0

2555

4.1.3B

194

Cellulose, nitrate, > 25% ethanol, (<12.6% nitrogen by dry mass)

Нитро эслэг, этанол >25% (жин), (хуурай жингийн <12.6% нь азот)

(C6H10O5)n*NO3

9004-70-0

2556

4.1.3B, 6.4A, 9.1D

195

Cellulose, nitrate, > 25% isopropanol, (<12.6% nitrogen by dry mass)

Нитро эслэг, изопропанол >25%  (жин), (хуурай жингийн <12.6% нь азот агуулсан)

(C6H10O5)n*NO3

9004-70-0

2556

4.1.3B, 6.1E, 6.3B, 6.4A

196

Chloric acid, potassium salt

Калийн хлорат

KClO3

4/9/3811

1485

5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.2D, 9.3C

197

Chloric acid, sodium salt

Натрийн хлорат

NaClO3

9/9/7775

1495

5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1B, 9.2C, 9.3C

198

Chlorous acid, sodium salt

Натрийн хлорит

NaClO2

7758-19-2

1496

5.1.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.8A, 6.9B, 9.1A, 9.2A, 9.3B

199

Chromic acid, diammonium salt

Аммонын дихромат

(NH4)2Cr207

9/5/7789

1439

5.1.1B, 6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3B

200

Chromic acid, dipotassium salt

Калийн дихромат

K2Cr2O7

7778-50-9

3288

6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3A

201

Chromic acid, disodium salt

Натрийн хромат

Na2Cr2O7

10588-01-9

1479

5.1.1B, 6.1A, 6.5A, 6.5B, [6.6A], 6.7A, 6.8A, [6.9A], 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3B

202

Chromic acid, disodium salt, dihydrate

Натрийн хромат, 2 молекул устай

Cr2H4Na2O9

7789-12-0

3288

6.1A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, [9.2B], 9.3A

203

Chromium oxide

Хромын оксид

CrO3

1333-82-0

1463

5.1.1B, 6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, [9.2B], 9.3B

204

cis, cis 1,3-Cyclooctadiene

Цис,цис 1,3-циклооктадиен

C8H12

3806-59-5

2520

3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A

205

Cyclohexane

Циклогексан

C6H12

110-82-7

1145

3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1B, 9.3C

206

Cyclohexane, methyl-

Метил циклогексан

C7H14

108-87-2

2296

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D

207

Cyclohexanol

Циклогексанол

C6H12O

108-93-0

 

3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 9.1D

208

Cyclohexanol, methyl-

Метил циклогексанол

C7H14O

25639-42-3

2617

3.1C, 6.1D, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.3C

209

Cyclohexanone

Циклогексанол

C6H10O

108-94-1

1915

3.1C, 6.1C, 6.4A, 9.2B, 9.3C

210

Cyclohexanone peroxide, 30-60% in dibutyl phthalate 30-60%, ethyl acetate 10-30%

Циклогексаноны хэт исэл, 30-60% (30-60% дибутил фталат, 10-30% этил ацетатын уусмал дахь)

C12H22O5

12262-58-7

3105

5.2D, 6.1D, 6.5B, 6.8A, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3C

211

Cyclohexanone, 2-methyl-

2-метил циклогексанон

C7H12O

583-60-8

2297

3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3C

212

Cyclohexene

Циклогексен

C6H10

110-83-8

2256

3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1B, 9.3C

213

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-

1-метил 4-(метилэтенил) циклогексан

C10H16

138-86-3

2052

3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1A

214

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-

1-метил 4-(1-метилэтилиден) циклогексан

C10H16

586-62-9

2541

3.1C, 6.1E, 9.1A

215

Cyclopentane

Циклопентан

C5H10

287-92-3

1146

3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1C

216

Cyclopentanol

Циклопентанол

C5H10O

96-41-3

2244

3.1C, 6.1C, 6.4A, 6.9B, 9.3C

217

Decane

Декан

C10H22

124-18-5

2247

3.1C, 9.1A

218

Diazenedicarbox-amide

Диазендикарбокси-амид

NH2CON=NCONH2

123-77-3

3242

4.1.3B, 6.5A, 9.1D

219

Dibutylamine, pyrophosphate (1:1)

Дибутиламин, пирофосфатын (1:1)

C8H19N+

16687-06-2