Химийн бодисын тодорхойлолт

Химийн нэршил: Гурван хлорт нафталин TRICHLORONAPHTHALENE

CAS №: 1321-65-9

UN №:

Томъёо: C10H5Cl3

Бусад нэршил:  Галовоск , Нибрен воск, Сикей воск  Halowax®; Nibren wax; Seekay wax

 

Физик шинж чанар

Гадаад байдал: Ароматик үнэртэй, цайвараас шар өнгийн хатуу бодис

Буцлах температур (BP): 304-354 oC

Молекул жин (MW): 231.5

Тэсрэх доод хязгаар (LEL): Тогтоогоогүй

Шаталтын зэрэг (NFPA Fire Rating): Тогтоогоогүй

Хөлдөх температур/ хайлах температур (FRZ/MLT): MLT: 93 oC

Уурын даралт (VP):

<1 ммHg

Тэсрэх дээд хязгаар (UEL): Тогтоогоогүй

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн зэрэг (NFPA Health Rating): Тогтоогоогүй

Дөл авалцах температур (FP): 200оС

Уурын нягт (VD): Тогтоогоогүй

 

Урвалын идэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity Rating): Тогтоогоогүй

Нягт (Sp. GR): 1.58

Ионжих чадвар IP: Тогтоогоогүй

 

Онцгой шинж NFPA Sp. Inst.: Тогтоогоогүй

 

Хордуулах хязгаар

НҮБ-ын ХӨдӨлмӨр хамгаалал, эрҮҮл  мэндийн газар (OSHA)

АНУ-ЫН ХӨдӨлмӨр хамгаалал, эрҮҮл  мэндийн ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бусад мэдээлэл (Related Information)

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж) (PEL-TWA)  ppm: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж) (PEL-TWA)  ppm: Тогтоогоогүй

AIHA Ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA Emergency Response Planning Guidelines) - ERPG-1/ERPG-2/ERPG-3: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж) PEL-TWA мг/м3:  5

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж) (PEL-TWA)  мг/м3:  5

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 минутын дундаж) (PEL-STEL) ppm: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 минутын турш) (PEL-STEL) ppm: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 минутын дундаж) (PEL-STEL) мг/м3: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (15 минутын турш) (PEL-STEL)  мг/м3: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч үед) (PEL-C)  ppm: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч үед) (PEL-C) ppm: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч тохиолдолд) (PEL-C)   мг/м3: Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ямар ч үед) (PEL-C) мг/м3: Тогтоогоогүй

Хавдар үүсгэх ангилал (Carcinogen Classifications : Тогтоогоогүй

Арьсанд үзүүлэх нөлөөлөл (Skin Notation): нөлөөлнө

Арьсанд үзүүлэх нөлөөлөл (Skin Notation): нөлөөлнө

Тайлбар (Notes): Тогтоогоогүй

Тайлбар (Notes): Тогтоогоогүй

 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH) ppm: Тогтоогоогүй

 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH)  мг/м3: 50

 

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун тайлбар (IDLH Notes): ТОДОРХОЙГҮЙ,

Тохиромжтой амьсгалын аппарат сонгох хэрэгтэй

 

NIOSH Химийн аюулын талаархи лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р сарыг дуустал хүчинтэй (Current through June 2006)

Гурван хлортнафталин

CAS: 1321-65-9

Томъёо (Formula): C10H5Cl3

RTECS: QK4025000

Бусад нэршил, худалдааны нэр (Synonyms & Trade Names):  Галовоск , Нибрен воск, Сикей воск  Halowax®; Nibren wax; Seekay wax

DOT ID & Guide: Тогтоогоогүй

Хордуулах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (NIOSH REL): TWA 5 мг/м3 [арьс]

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (OSHA PEL):Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж: TWA 5 мг/м3

Амь нас, эрүүл мэндэд хор үзүүлэх тун (IDLH): тодорхойгүй

Хувирал (Conversion): Тогтоогоогүй

Гадаад байдал (Physical Description)

Ароматик үнэртэй, өнгөгүйгээс цайвар шар өнгийн хатуу бодис

 Молекул жин MW: 231.5

Буцлах температур BP: 304-354 oC

Хөлдөх температур MLT: 93 oC

Уусах чанар : уусдаггүй

Уурын даралт VP: <1 мм Hg

IP: ?

Агаартай харьцуулсан харьцангуй нягт RGasD: Тогтоогоогүй

 Нягт (Sp.Gr): 1.58

Дөл авалцах температур  FP: 200  oC

Тэсрэх дээд хязгаар (UEL): ?

Тэсрэх доод хязгаар (LEL): ?

Тэсрэх доод хязгаар (MEC): Тогтоогоогүй

Шатамхай  хатуу бодис  (гал авалцамтгай ба шатамхай шингэний ангиллыг үз )

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд (Incompatibilities & Reactivities)

Хүчтэй исэлдүүлэгчид

Хэмжилт хийх аргууд (Measurement Methods)

NIOSH S128 (II-2)

Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга (Personal Protection & Sanitation)

Анхны тусламж (First Aid)

Арьс (Skin): Арьсанд хүрэхээс болгоомжил
Нүд (Eyes): Нүдэнд орохоос болгоомжил
Арьс угаах (Wash skin): Бохирдсон үед/өдөр бүр
Зайлуулах (Remove): Норсон эсвэл бохирдсон үед
Солих (Change): өдөр бүр

Нүд (Eye): нэн даруй угаах
Арьс  (Skin): нэн даруй  савантай усаар угаах
Амьсгал Breath: Амьсгалахад дэмжлэг үзүүлэх
Залгих Swallow: Эмнэлгийн яаралтай тусламж 
(
See procedures)

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

NIOSH/OSHA 50 мг/м3: SCBAF/SAF : SCBAF:PD,PP/SAF:PD,PP:ASCBA Escape: GMFOVHiE/SCBAE (Таних тэмдэг болон кодыг хар)

Хордох замууд (Exposure Routes)

Амьсгалах, Залгих,  арьс ба нүдэнд хүрэх

Хордлогын шинж тэмдэг (Symptoms)

Хоолны дуршил алдагдах, дотор эвгүйрэх, шар өвчин, элэг гэмтэх зэрэг өвчний шинж тэмдэг илэрнэ.  товчилсон нэр томъёог хар Anor, nau; verti; jaun, liver inj (See abbreviations)

Хордлогод өртөх эд эрхтэн (Target Organs)

Элэг  товчилсон нэг томъёог хар (See abbreviations

 

Ослын үед авах арга хэмжээний лавлах  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 2004)

Лавлах  Тогтоогоогүй

 

 

Ослын үед авах арга хэмжээний талаархи нэмэлт мэдээлэл (Additional Emergency Response Information (CAMEO Data) )

Асгарах үед (гал авалцаагүй ) (Non-fire Spill Response):   Тогтоогоогүй

Гал унтраах (Firefighting):  Тогтоогоогүй

Урвалын идэвх (Reactivity):  Хүчтэй исэлдүүлэгчид

Анхны тусламж (First Aid): НҮД: Нэн даруй зайлах, АРЬС: Савантай усаар  угаах. АМЬСГАЛСАН ҮЕД: Амьсгалахад  нь дэмжлэг үзүүлэх, Залгисан бол: Яаралтай эмнэлэгт хүргэх