Химийн хортой болон аюултай бодисын шинэчилсэн ангилал, түүнийг ашиглах аргачлал, жагсаалт

НҮБ-аас 2003 онд “Химийн бодисын ангилал хаягжуулалтын нэгдсэн систем”-ийг батлан гаргасан бөгөөд Химийн аюулгүй байдлын тухай засгийн газар хоорондын форум, Тогтвортой хөгжлийн тухай дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтаас уг ангиллыг 2008 он гэхэд дэлхий нийтээр дагаж мөрдөх зорилтыг тавьсан. НҮБ-аас 2013 онд уг ангиллыг шинэчлэн гаргасан бөгөөд энэхүү шинэ ангилал нь өмнөх ангиллаас илүү олон ангиллыг хамарсан, ойлгомжтой, химийн бодисын ангиллыг мэдснээр түүний хор аюул, түүнээс учирч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг товч, ойлгомжтой байдлаар авах боломжтой болсон зэрэг давуу талтай. 

Энэхүү ангиллын гол зорилго нь дэлхий нийтээр химийн бодисыг нэг ангиллаар ангиллаж, ижил тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий хаяг шошгоор шошгожуулснаар химийн бодисын тээвэрлэлт, ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг хангах, аюул осол гарсан үед авран хамгаалах ажиллагаа явуулах ажилтнуудад ойлгомжтой мэдээлэл өгөх зорилготой. Үүнээс гадна хөгжингүй орнуудад туршилт судалгаагаар тогтоосон ангиллыг хөгжиж буй орнууд шууд авч ашиглах боломжийг бүрдүүлдэг. Дээрх ангилалд манай улс 2009 онд анх шилжсэн бөгөөд уг ангилал шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор үндэсний ангиллыг олон улсад одоо мөрдөгдөж байгаа ангилалтай ижил болгох зорилгоор “Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал”, “Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсрууллаа. 

Шинэ ангиллыг баталснаар дараах ач холбогдолтой болно. Үүнд:

1/ импортоор орж ирж байгаа химийн бодисын хаяг шошго, хор аюулын лавлах мэдээллийг ойлгоход хялбар болно.

2/ хөгжингүй орнуудад тогтоосон химийн бодисын ангиллыг шууд ашиглах боломж бүрдэнэ. 

3/ химийн бодисын аюулгүй ажиллагааг хангахад эерэг нөлөө үзүүлнэ.

4/ дотоодод үйлдвэрлэсэн химийн бодисыг энэхүү ангиллаар ангилалд хамруулна.

Химийн бодисын ангилал батласан 2009 оны тушаалын 3 дугаар хавсралтаар 621 бодисыг ангилалд хамруулсан жагсаалт 

Үүнээс гадна тушаалын төслийг 3 хувилбараар боловсрууллаа:

 

1-р хувилбар: Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, аргачлал болон ангилалд хамруулсан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтыг батлаж, 2 дахь заалтаар нэмж орсон бодисыг цахим санд нэмж байхаар;

2-р хувилбар: Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, аргачлал болон ангилалд хамруулсан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтыг батлахаар. Энэ тохиолдолд нэмж орсон бодисыг 2 сайдын хамтарсан тушаалаар нэмж байхаар;

3-р хувилбар: Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, аргачлалыг батлаж, ангилалд хамруулсан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтаар цахим сан үүсгэж, түүнийгээ тухай бүр нь шинэчилж байхаар;

Татаж үзэх

1. Ангилалыг ашиглах аргачлал -1

2. Ангилалыг ашиглах аргачлал - 2

3. Тушаалын төсөл

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
2001-12-31

"Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль" Монгол улсын Их хурлаар 2006 оны 5 сарын 24-ны өдөр батлагдсан. 2011 оны 10-р сарын 06-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон.


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах тухай

(тогтоолууд нэмэх) Боомт, хориглосон хязгаарласан, ҮЗ-ийн дүрэм бүрэлдэхүүн батлах

Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт


Журам, ангилал, жагсаалт, аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон ү йлдвэрлэх, худалдах журам

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам

Монгол улсад 2013 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалыг ашиглах аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалын жагсаалт

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал

 


2014-04-17

2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Их, дээд сургуулийн багш нарт зориулсан Химийн хорт болон аюултай бодис - Удаан задардаг органик бохирдуулагчид сургалтад тавигдсан илтгэлүүдийг доорхи холбоосоор татан авна уу.

Татаж авах холбоос

Агуулга

 

  1. Химийн хорт болон аюултай бодис, хууль эрхзүйн орчин, аюулгүй ажиллагаа
  2. Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ
  3. Удаан задардаг органик бохирдуулагчид, тэдгээрийн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
  4. Диоксин  ба фураны эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн  ялгарал, ялгарлыг тооцоолох арга,  бууруулах арга зам
  5. Удаан задардаг органик бохирдуулагч-пестицидүүд, тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ
  6. Полихлорт бифенилүүд (ПХБ), тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ цэвэрлэх арга технологи
  7. Удаан задардаг үйлдвэрийн химийн бодисууд, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүний Монгол дахь хэрэглээ
2015-03-20

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, устгах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримт

 

  Бүрдүүлэх материал:

1. Албан бичиг болон хавсралт хүснэгтээр химийн бодисын нэр томъёо, тоо хэмжээ, импортлох улс, хилийн боомт, зөвшөөрлийн төрлөө тодорхой бичих/ excel хүснэгт 1-ийн загвар харна уу/

2.ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар батлуулсан байх

3.БОН байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан /эх хувь/,  тайландаа тухайн импортлох гэж буй химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэсэн байх

4.Импортолж байгаа бол худалдааны гэрээ, тээвэрлэлтийн гэрээ /монгол, англи, орос хэлээр) орчуулсан бол баталгаатай байх

5.Химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэл, MSDS /монгол, англи, орос/

6.Пестицид импортлох бол ҮХААЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл, ариутгал халдваргүйтлийн бодис бол ЭМЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл

7.Урд авч байсан химийн бодисын ашиглалт, үлдэгдлийн тайлан /excel хүснэгт 2-ын загвар харна уудоорхи email хаягаар илгээх, баталгаажуулсан хуулбар өгөх

8. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт /Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт, MNS 6458: 2014 стандартын шаардлагын дагуу гаргасан/

9. Тухайн бодис, түүний хольц хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга

10. Хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтанд орсон бодисын зөвшөөрөл авахдаа ХХБАББЗАЭҮЗ-ийн ажлын албанаас дүгнэлт гаргуулж, авчирна.

11. Тухайн  химийн бодисуудын дагалдах сертификат

Анхаарах: 1 ба 7 дугаар материалын холбогдох хүснэгтийг tsbatjargal@yahoo.com – хаягаар урьдчилан илгээх

ХҮСНЭГТ 1

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Томъёо

CAS дугаар

              Хэмжээ

Хүссэн (тн)

Зөвшөөрсөн(тн)

1

         

 

 

ХҮСНЭГТ 2

Монгол нэр

Олон улсын нэршил

Томъёо

CAS дугаар

Ашигласан он, тоо хэмжээ

Зөвшөөрөл авсан, тоо хэмжээ

Импортолж оруулсан, тоо хэмжээ

Ашигласан, худалдсан тоо хэмжээ

Ашигласан он, сар

Агуулахад үлдсэн үлдэгдэл хэмжээ

 

 

 

1

       

 

 

 

   

 

Тэмдэгтийн хураамж: Данс: 2611184321 Хүлээн авагч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс, Төлбөрийн зориулалт: Химийн хорт болон аюултай бодисын зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж

ЗГ-ын 2011 оны 199-р тогтоол

11.1.1. химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход:

  11.1.1.а. 1000 кг хүртэл 1 200 000 төгрөг;
  11.1.1.б. 1001-10 000 кг 1 500 000 төгрөг;       
  11.1.1.в. 10 001-50 000 кг 1 800 000 төгрөг;
  11.1.1.г. 50 001-100 000 кг 2 100 000 төгрөг;
  11.1.1.д. 100 001-150 000 кг хүртэл 2 400 000 төгрөг;
  11.1.1.е. 150 001-200 000 кг хүртэл 2 700 000 төгрөг;
  11.1.1.ё. 200 001 кг-аас дээш бол 3 000 000 төгрөг.

11.1.2. химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, устгах тусгай зөвшөөрөл олгоход 20 000 төгрөг;

11.1.3. химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгоход 25
000 төгрөг;

11.1.4. химийн хорт болон аюултай бодис худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход 500 000 төгрөг;

11.1.5. тэсэрч дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход 50 000
төгрөг;

 

Төрийн сан банк: Данс: 900013040, Хүлээн авагч байгууллага: БОНХЯ, Байгаль хамгаалах сан, Төлбөрийн зориулалт: Гэрчилгээний үнэ, 12500 ₮

 

 

 

2015-05-13

Удаан задардаг органик блхирдуулагчдын үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар шинэчлэгдэн батлагдлаа. 

Татаж үзэх 

санал асуулга

Манай сайтын хаягийг хаанаас авсан бэ?

Интернэт
Сонин хэвлэл
Танилаасаа
Телевиз, радио

   
имэйл мэдээ

Та манай сайтын шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхын хүсвэл имэйл хаягаа бүртгүүлнэ үү.