“Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталлаа

Удаан задардаг органик бохирдуулагчид /УЗОБ/ хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд онцгой хортой, хорт хавдар үүсгэж, генд нөлөөлдөг, байгаль дээр задралгүйгээр хэдэн арван жил болдог, маш тогтвортой шинж чанартай бүлэг бодис багтдаг. Эдгээр бодисын хор аюулаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор 2001 онд удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокольмын конвенцийг баталж, 2004 онд Монгол Улс уг конвенцид нэгдэн орсон юм. Манай улс уг конвенцийг хэрэгжүүлэх, хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор анхны Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөрөө 2006 онд баталжээ. Стокольмын конвенцийн  хурлаар УЗОБ-ын жагсаалтад 10 бодис нэмж орсонтой холбогдуулан гишүүн орнуудад үндэсний хөтөлбөрөө шинэчилж, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосон юм. Энэ шаардлагын дагуу “Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулжээ. Уг хөтөлбөр нь УЗОБ-той холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, үйлдвэрийн химийн бодис агуулсан бүтээгдэхүүний хаягдлыг цуглуулж дахин боловсруулах, байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах менежментийг бий болгох, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах зорилготой. Хоёр үе шаттай хэрэгжих энэхүү хөтөлбөрийн үр дүнд УЗОБ агуулсан бараа бүтээгдэхүүн, хог хаягдалтай холбоотой эрх зүйн орчин сайжирч, уг бодисыг агуулсан бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээ буурна. Аюултай хог хаягдал, цахилгаан болон авто тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, хадгалах, устгах менежмент боловсронгуй болно.

www.zasag.mn

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
2001-12-31

"Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль" Монгол улсын Их хурлаар 2006 оны 5 сарын 24-ны өдөр батлагдсан. 2011 оны 10-р сарын 06-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон.


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах тухай

(тогтоолууд нэмэх) Боомт, хориглосон хязгаарласан, ҮЗ-ийн дүрэм бүрэлдэхүүн батлах

Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт


Журам, ангилал, жагсаалт, аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон ү йлдвэрлэх, худалдах журам

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам

Монгол улсад 2013 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалыг ашиглах аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалын жагсаалт

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал

 


2014-04-17

2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Их, дээд сургуулийн багш нарт зориулсан Химийн хорт болон аюултай бодис - Удаан задардаг органик бохирдуулагчид сургалтад тавигдсан илтгэлүүдийг доорхи холбоосоор татан авна уу.

Татаж авах холбоос

Агуулга

 

  1. Химийн хорт болон аюултай бодис, хууль эрхзүйн орчин, аюулгүй ажиллагаа
  2. Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ
  3. Удаан задардаг органик бохирдуулагчид, тэдгээрийн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
  4. Диоксин  ба фураны эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн  ялгарал, ялгарлыг тооцоолох арга,  бууруулах арга зам
  5. Удаан задардаг органик бохирдуулагч-пестицидүүд, тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ
  6. Полихлорт бифенилүүд (ПХБ), тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ цэвэрлэх арга технологи
  7. Удаан задардаг үйлдвэрийн химийн бодисууд, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүний Монгол дахь хэрэглээ
санал асуулга

Манай сайтын хаягийг хаанаас авсан бэ?

Интернэт
Сонин хэвлэл
Танилаасаа
Телевиз, радио

   
имэйл мэдээ

Та манай сайтын шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхын хүсвэл имэйл хаягаа бүртгүүлнэ үү.