Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц

Дэлхий нийтийн хэмжээнд мөнгөн ус үр ашигтай, харилцан уялдаатай байдлаар зохицуулах ажиллагааг санаачлах тухай Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлөөс 2009 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр гаргасан 2/25 тоот шийдвэрийн дагуу 2013 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр Дэлхийн 147 улс орон Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенцийн төслийг санал нэгтэйгээр батласан билээ. 2013 оны 10 дугаар сарын 10-аас 11-ны өдрүүдэд Япон улсын Минамата хотод талууд уг конвенцийн эх бичвэрт гарын үсэг зураад байна.

Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц нь хүний үйл ажиллагааны улмаас үүссэн мөнгөн усны ялгарал, бохирдлоос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах үндсэн зорилготой.

Тус конвенц нь конвенцид нэгдэн орсон талууд мөнгөн усны олборлолтыг зогсоох, зайлшгүй зарим тохиолдолд ашиглахаас бусад мөнгөн усны өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн дэх хэрэглээг хязгаарлах, үйлдвэрийн процесст ашиглагддаг мөнгөн ус, түүний нэгдлүүдийг багасгах, улмаар ялгаралыг бууруулах арга хэмжээ авах, мөнгөн ус агуулаагүй буюу хор аюул багатай орлуулагч бүтээгдэхүүний хэрэглээг шинээр нэвтрүүлэх зэргээр мөнгөн усны хэрэглээг шат дараатай бууруулж дуусгах талаар авч хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг тусгасан.

Гар аргаар алт олборлогчид буюу бичил уурхайн аргаар алт олборлогчдод мөнгөн усны ашиглалтыг хориглох, мөнгөн усыг хор аюул багатай бүтээгдэхүүнээр орлуулах, түүнээс үүссэн бохирдлыг арилгах  зэрэг арга хэмжээг уг конвенциор зохицуулалт хийсэн.

Уг конвенциор зохицуулах нэгэн томоохон зохицуулалт нь хүрээлэн буй орчинд ялгарч буй мөнгөн усны хэмжээг бууруулах, мөнгөн усны бохирдлоос үүдсэн хүний амын эрүүл мэндэд учирсан эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан хор хохиролыг дангаар болон олон улсын байгууллага, талуудын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр шийдвэрлэх тал дээр талууд идэвх чармайлт гарган ажиллах тухай үүрэг хариуцлагыг оноож байгаа юм. Үүнд цементийн үйлдвэр, нүүрсэн галлагаатай дулааны станц, хог хаягдал шатаах үйлдвэр зэрэг газруудаас үүсэх мөнгөн усны ялгаралыг BAT/BEP буюу Хамгийн боломжит арга технологи, Байгаль орчинд ээлтэй практикийг ашиглан бууруулах үүрэг хүлээсэн.

Уг конвенциор дараах мөнгөн ус агуулсан бүтээгдэхүүнүүдийг 2020 он гэхэд шат дараатай бууруулж дуусгана. Үүнд:

 • Зай хураагуур буюу баттерей (зарим эмнэлгийн тоног төхөөрөмжинд байх товчин зайнаас бусад
 • Унтраалга, релей
 • Зарим төрлийн мөнгөн ус агуулсан хэмнэлттэй гэрлийн ламп
 • Хүйтэн катодын флюрецентийн гэрэл болон гаднаа электродтой флюрецентийн гэрлийн ламп
 • Мөнгөн ус агуулсан, саван гоо сайхны бүтээгдэхүүн
 • Зарим төрлийн цахим бус даралт, дулаан хэмжигч багаж

Зарим төрлийн үл орлуулагдах мөнгөн ус агуулсан бүтээгдэхүүнүүдийг конвенцийн хавсралтад оруулаагүй. Үүнд

 • Хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, батлан хамгаалахад ашиглагдах бүтээгдэхүүнүүд;
 • Эрдэм шинжилгээний бүтээгдэхүүн, багаж тохируулах, жишиг стандарт байдлаар ашиглах бүтээгдэхүүнүүд;
 • Мөнгөн ус агуулаагүй орлуулах бүтээгдэхүүн байхгүй тохиолдолд, залгуур, релей, цахим бүтээгдэхүүний дэлгэцэнд ашиглагддаг хүйтэн катодын флюрецентийн гэрлийн шил, гадна электродтой флюрецентийн гэрэл болон хэмжилтийн багаж, төхөөрөмжүүд
 • Шашин, уламжлалт зан үйлийн холбогдолтой бүтээгдэхүүнүүд;
 • Тиомерсал нөөшлөгч агуулсан вакцин.
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
2001-12-31

"Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль" Монгол улсын Их хурлаар 2006 оны 5 сарын 24-ны өдөр батлагдсан. 2011 оны 10-р сарын 06-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон.


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах тухай

(тогтоолууд нэмэх) Боомт, хориглосон хязгаарласан, ҮЗ-ийн дүрэм бүрэлдэхүүн батлах

Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт


Журам, ангилал, жагсаалт, аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон ү йлдвэрлэх, худалдах журам

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам

Монгол улсад 2013 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалыг ашиглах аргачлал

Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалын жагсаалт

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал

 


2014-04-17

2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Их, дээд сургуулийн багш нарт зориулсан Химийн хорт болон аюултай бодис - Удаан задардаг органик бохирдуулагчид сургалтад тавигдсан илтгэлүүдийг доорхи холбоосоор татан авна уу.

Татаж авах холбоос

Агуулга

 

 1. Химийн хорт болон аюултай бодис, хууль эрхзүйн орчин, аюулгүй ажиллагаа
 2. Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ
 3. Удаан задардаг органик бохирдуулагчид, тэдгээрийн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
 4. Диоксин  ба фураны эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн  ялгарал, ялгарлыг тооцоолох арга,  бууруулах арга зам
 5. Удаан задардаг органик бохирдуулагч-пестицидүүд, тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ
 6. Полихлорт бифенилүүд (ПХБ), тэдгээрийн Монгол дахь хэрэглээ цэвэрлэх арга технологи
 7. Удаан задардаг үйлдвэрийн химийн бодисууд, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүний Монгол дахь хэрэглээ
санал асуулга

Манай сайтын хаягийг хаанаас авсан бэ?

Интернэт
Сонин хэвлэл
Танилаасаа
Телевиз, радио

   
имэйл мэдээ

Та манай сайтын шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхын хүсвэл имэйл хаягаа бүртгүүлнэ үү.